๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช on RolePlayer.me - www.roleplayer.me/1727392 ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช
โ— PLEASE READ MY BLOG BEFORE ADDING ME โ—

Male
32 years old
Haddonfield, Illinois
United States

Last Login:
January 12 2022

View: Photos | Blog | Layouts

   Contacting ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช

 RP URL: 
    ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช's Interests
GeneralINTERESTS ================================================================================


Full Name:MICHAEL COLE MYERS Pronunciation: (Self explanatory) Nickname/Alias: (Does your character have a pet name, fake identity, or any other thing they like to go by? Put it here.) Meaning: ([Ex: Emily means "admiring" and William means "protector"] If you aren't sure your character's name has a meaning look it up, I'm sure you'll find something. If it's a fantasy name you made yourself, give it a meaning.) Origin: (How did you come up with your character's name?) Title: (Do have a title along with their name? [Ex: Sir, Captain, Ms.]) Pet Name: (What do other people call your character? [kid, squirt, babe, ect] May be insulting, endearing, or a combination of both. May have more than one, if other characters call them different things. ID Number: (A number that may also be used to identify your character, such as tournaments and prison settings) Signature: (What is their handwriting like?) Gender: (Self explanatory) Gender Role: (Does your character generally act more feminine or masculine?) Orientation: (Ex: Straight, Bisexual, Homosexual) Real Age: (How old your character is in years) Age Appearance: (How old does your character look? This is mostly for immortal creatures such as deities, but can be used with anybody. [if someone looks older or younger than their age) Birthday: (Self explanatory) Deathday: (May not have one yet) Birthplace: (Where was your character born?) Astrological Sign: (Western) Zodiac Sign: (Eastern) Species: (Human, animal, or a fantasy race) Ethnicity: (Self Explanatory) Blood Type: (Self explanatory) Preferred Hand: (Right handed, left handed, or ambidextrous?) Facial Type: (Ex: Oval, heart, square, round) Eye Color: (Self explanatory) Hair Color: (Self Explanatory) Hairstyle: (Self explanatory) Skin Tone: (Self Explanatory) Complexion: (Self explanatory) Makeup (If any) Body Type (Endomorph, Ectomorph, Mesomorph, or somewhere in between?) Build (Long legs, chubby cheeks, or muscular arms?) Height (In inches) Weight (In pounds) Cup Size (Self explanatory) Facial Hair (If applicable) Shoe Size (Self Explanatory) Birthmarks/scars (Self explanatory) Distinguishing Features (Something unique that stands out) Health (How healthy is your character?) Energy (How much energy does your character have on a daily basis?) Memory (How well does your character remember things, and what do they remember?) Senses (Are any of your character's senses better or worse than others?) Allergies (Self Explanatory. May be optional.) Handicaps ([Ex: A limp, deafness, missing an eye] May be optional.) Medication (What meds do your character take, if any?) Phobias (Things that simply terrify your character. May be trivial or debilitating. Try to have at least one.) Addictions (Drugs, alcohol, gambling, or bad teen romance) Mental Disorders ([Ex: Depression, Bipolar Disorder, Paranoia.] May be optional.)


title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Groups:

     ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช's Details
Here for:Networking, Friends,
Orientation: Straight
Body type:Athletic
Ethnicity:White/Caucasian
Religion:I will let you know . . .
Education:College graduate
Height:6"2'
Characters: ๐Ÿ”ช Michael Cole (M&L Lauren Olivia ) ๐Ÿ”ช Myers ๐Ÿ”ช
Verses: Halloween, Horror, Movies, TV, Supernatural, & Ex-Crossovers
Playbys: N.Castle, T.Moran, D.Warlock, G.P Wilbur, D.Shanks, C.Durand, & B.Loree
Length: One Liner, Para, Semi
Genre: Crime, Crossover, Horror, Movie, Supernatural, Television,
Status: Married
Member Since:August 30, 2021 Make A RolePlayer Account!
  Start roleplaying with members like ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช!
  First Name:
  Last Name:
  Email:
  Password:

๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช's Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

Halloween Shape's Rules  (view more)

[View All Blog Posts]

   ๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช's Blurbs
About me:
ABOUT ME ======================================================================================
Who I'd like to meet:
LIKE TO MEET ==========================================================================

MICHAEL
COLE MYERS


I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars


X ambitious X sly X brave X confident X introverted X honest X smart X

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars

love life

Status VERY HAPPILY MARRIED---
Whom LAUREN OLIVIA THORN LEGION-MYERS
Dated 00/00/0000
Engaged 00/00/0000
Married 00/00/0000
Children Name (age). Name (age). Name (age).
Our Song(s) Song by artist. Song by artist. Song by artist.

Comments Ut a pellentesque ipsum. Phasellus volutpat, magna ac laoreet tristique, mi purus finibus ipsum, non pharetra magna turpis at nisl. Donec eget lacus hendrerit, congue purus scelerisque, bibendum orci. Vivamus non justo felis. Suspendisse augue lectus, vehicula at nulla eget, fermentum placerat magna. Nunc luctus purus ut lorem lobortis condimentum. Nam bibendum volutpat elit, et efficitur dolor malesuada eu.

Pellentesque accumsan, eros ac ultricies vehicula, enim orci hendrerit quam, at porttitor leo odio sit amet libero. Sed porta sem eu metus malesuada hendrerit. Sed at sapien ac diam vestibulum ultrices. In eget commodo lacus. Maecenas sed nisl quam. Donec pulvinar, nisi non rutrum cursus, nisl mauris luctus diam, eget eleifend nunc massa ut dolor. Nunc consequat fringilla massa, vel consequat ex interdum et. Pellentesque risus neque, tincidunt vitae sodales a, placerat eu ex.I met up with an acrobat in Brooklyn or some place like that
With life and taxis flying past we tore that dance hall down
Pocket change and subway cars, our big ideas filled empty bars


    More Roleplayers
๐ƒ๐„๐€๐“๐‡ ๐ƒ๐„๐€๐‹๐„๐‘.

ฮนั•ฯƒโ„“ฮฑั‚ั”โˆ‚ ะบฮนฮทโˆ‚ฮทั”ั•ั•

Noah Ty Drake

แด˜สœแด€sแดแด€

๐‘ท๐’“๐’†๐’„๐’Š๐’๐’–๐’” ๐‘ฎ๐’†๐’Ž

Troy

Nikki Benz

๐†๐ซ๐š๐œ๐ž ๐€๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ

sแด›แด€ส€ แด›แดแดœแด„สœแด‡แด….

สŸแดแด„แด‹แด‡แด…๏น สŸแดแด€แด…แด‡แด…

gun barrel.

Mattis LaReese

Ericson.

scapegoat.

Disneygirls

โ€ขส™ส€ษชษขสœแด› สœแดœแด‡s

sicarius.

Alexa Bliss

praenuntia mortuorum

Rebellious Heart

Aurican Sacara

ั•ั”ัฯั”ะธั‚ ฯƒฯ…ั‚โ„“ฮฑฯ‰

ะฏั”bั‘lli๏ฟฝus ะฒiั‚ch |ั•า“|

Deborah Harper

๐…๐„๐‘๐€๐‹ ๐ˆ๐Œ๐๐€๐‚๐“.

Aella.

Devon Lee

Catherine

Jonathan Griffin

R I S E N

Selena Rose ๐ŸŒน

Mica.

age of aquarius.

Vivian

Kyle.

Coop.

Maeve Topaz

Spencer

MOM JEANS.

.Loyalty. Of. The. Scot.
๐Ÿ”ช ะฝฮฑโ„“โ„“ฮฟฯ‰ั”ั”ะธ ั•ะฝฮฑฯั” ๐Ÿ”ช's Friends Comments
Displaying 0 of 0 Comments (View All | Add Comment)
Add Comment© 2022 RolePlayer.me. All Rights Reserved.